مشاوره مدیریت بین الملل

دارای مدرک cmc

مشاوره به مجموعه ها و سازمان ها